ALGEMEEN REGLEMENT SILSBURG 4 
 


1. Per gezin kan slechts één tuin ter beschikking gesteld worden. Het pand dient door de aanvrager zelf bewerkt. Hulp aan bejaarden, zieken of gehandicapten is toegelaten. De tuinder die tijdens zijn vakantie of ziekte iemand aanstelt om voor zijn tuin te zorgen, dient dit vooraf te melden aan de toezichter. Ook tijdens de vakantie dient de tuin te worden onderhouden en onkruidvrij gemaakt. Bij een nieuwe aansluiting is het eerste jaar een proefjaar. Na een positieve evaluatie door toezichter en dagelijks bestuur wordt de tuinder definitief aanvaard.

 2. Vanaf het voorjaar dienen de werken begonnen. De percelen moeten beplant worden met gewassen zoals groenten, aardappelen, diverse vruchten, sierplanten of bloeiende planten; alles uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Hoogstens de helft van het perceel mag bepoot worden met aardappelen of dezelfde soort planten. Het aanplanten van door de wet verboden gewassen of het gebruik van verboden producten kan leiden tot de onmiddellijke opzegging van het pand zonder enige compensatie.

3. Aan de voorzijde van het perceel zal minstens 50cm beplant worden met bloemen of vaste lage planten. Het gemeenschappelijk pad wordt over de hele lengte en breedte van zijn perceel en tot in de helft van de breedte van het pad onkruidvrij gehouden door de tuinder zelf.

4. De aangeduide perceelgrenzen mogen door de tuinder niet gewijzigd worden. De tuinder heeft enkel toegang tot het eigen gehuurde perceel. De gebruikers mogen de hun toegewezen percelen niet verhuren, noch geheel of gedeeltelijk in gebruik afstaan aan derden. Kinderen zijn niet toegelaten op andere tuinen dan die van de ouders.

5. De shelter dient met respect gebruikt te worden. Er mag niet geschilderd worden of andere activiteiten uitgevoerd die schade kunnen toebrengen aan de shelter. De lockers dienen afgesloten met de sleutel die verkregen wordt na betaling van 25€ waarborg. De waarborg zal terugbetaald worden bij het achterlaten van een lege onbeschadigde locker met sleutel. Er mag niet geruild worden, noch doorgegeven aan derden. De deuren en zijwanden mogen niet bekleed worden. Er mag in de achterwand geboord worden voor bevestiging van haken e.d. maar enkel roestvrije schroeven mogen in het hout gedraaid worden. De sanitaire voorzieningen zullen geopend zijn van 1 maart tot 31 oktober. Het is een composttoilet, dit houdt in dat er buiten wc-papier NIETS in het toilet mag geworpen worden, o.m. natte doekjes, ander papier dan wc-papier, andere vloeistoffen dan water zijn dus strikt verboden. Bij defect door fout gebruik zullen wij verplicht zijn deze voorziening te sluiten.

6. Er mag op het perceel geen constructie worden opgetrokken, met uitzondering van een serre uit duurzaam materiaal (geen afbraak !) met een maximum afmeting van 2 x 3 meter. De serre dient achteraan het pand geplaatst te worden op een afstand van minstens 50cm van de buitengrens van de tuin, om zodoende onderhoud mogelijk te maken. Er mag geen enkele vorm van afsluiting of afdak  aangebracht worden aan de tuin, noch in hout, noch in draad of andere materialen.

7. De bomen die aangeplant worden moeten van het type laagstam of dwergvorm zijn en mogen in geen geval hinder veroorzaken voor andere tuinders; desgevallend dienen ze gesnoeid of verwijderd te worden. De afstand tot de tuinscheiding moet minimum 1m bedragen.

8. Het houden van neerhofdieren is niet toegestaan.

9. Het perceel en de serre dienen het jaar door verzorgd en onkruidvrij gehouden. Afval wordt zo veel mogelijk gecomposteerd. Hagen en afspanningen aangrenzend aan het perceel dienen door de tuinder onderhouden. De tuin mag geen opslagplaats zijn van restafval. Er mag maximum 1 watervat geplaatst worden per tuin, en 1 houten afbakening van 1 x 1 m als compostruimte. De toezichters en de bestuurders van de vzw Volkstuinen district Deurne hebben te allen tijde het recht om de percelen te bezoeken en te keuren. Het niet navolgen hiervan zal altijd een reden kunnen zijn tot opzeg van de huur.

10. De vzw Volkstuinen district Deurne neemt geen bewakingsplicht op zich en wijst bij voorbaat alle aansprakelijkheid bij inbraak, beschadiging, brand, verlies of diefstal van de hand. In deze gevallen dient u eventueel zelf aangifte bij de politie te doen. Bij ongevallen kan de vzw niet verantwoordelijk gesteld worden.

11. De huurders dienen in het bijzonder rekening te houden met:


 • het gebruik van ecologisch verantwoorde onkruid- of insectenbestrijdingsmiddelen
 • het verdelgen van coloradokevers bij de teelt van aardappelen
 • het verbod om afval te verbranden op de tuin, open vuur is niet toegestaan
 • het verbod om bijkomende kunststof afsluitingen te plaatsen tegen de bestaande scheiding


12. De toelating tot het bezit van een volkstuin wordt onmiddellijk door het dagelijks bestuur ingetrokken, zonder vergoeding of schadeloosstelling, indien de gebruiker:


 • verhuist of zijn adres wijzigt naar een plaats buiten de Stad Antwerpen
 • zich schuldig maakt aan diefstal bij een medegebruiker
 • abnormaal en/of storend sociaal gedrag vertoont
 • onrechtmatig een ander perceel in gebruik neemt
 • opzettelijke beschadiging toebrengt aan het perceel van een medegebruiker
 • dit reglement niet naleeft

Laatst aangepast op 01-01-2019

ALGEMEEN REGLEMENT DER VOLKSTUINEN
 


1. Per gezin kan slechts één tuin ter beschikking gesteld worden. Het pand dient door de aanvrager zelf bewerkt. Hulp aan bejaarden, zieken of gehandicapten is toegelaten. De tuinder die tijdens zijn vakantie of ziekte iemand aanstelt om voor zijn tuin te zorgen, dient dit vooraf te melden aan de toezichter. Ook tijdens de vakantie dient de tuin te worden onderhouden en onkruidvrij gemaakt. Bij een nieuwe aansluiting is het eerste jaar een proefjaar. Na een positieve evaluatie door toezichter en dagelijks bestuur wordt de tuinder definitief aanvaard.

2. Vanaf het voorjaar dienen de werken begonnen. De percelen moeten beplant worden met gewassen zoals groenten, aardappelen, diverse vruchten, sierplanten of bloeiende planten; alles uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Hoogstens de helft van het perceel mag bepoot worden met aardappelen of dezelfde soort planten. Het aanplanten van door de wet verboden gewassen of het gebruik van verboden producten kan leiden tot de onmiddellijke opzegging van het pand zonder enige compensatie.

3. Aan de voorzijde van het perceel zal minstens 50cm beplant worden met bloemen of vaste lage planten. Het gemeenschappelijk pad wordt over de hele lengte en breedte van zijn perceel en tot in de helft van de breedte van het pad onkruidvrij gehouden door de tuinder zelf.

4. De aangeduide perceelgrenzen mogen door de leden niet gewijzigd worden.

5. De gebruikers mogen de hun toegewezen percelen niet verhuren, noch geheel of gedeeltelijk in gebruik afstaan aan derden.

6. De gebruikers van een volkstuin, niet voorzien van een tuinhuis, eigendom van de vzw, zijn niet verplicht een tuinhuisje op te richten.

Willen zij dit wel doen dient rekening gehouden te worden met:


 • te gebruiken materiaal: uitsluitend hout
 • schildering: met impregnerende verf, kleur naar keuze: bruin, groen of wit; het gebruik van carbolineum of gelijkaardige producten is verboden
 • vouwdak in roofing
 • afmeting: maximum 10% van het perceel, bij voorkeur raam en deur aan de voorkant, naar het gemeenschappelijk pad gericht
 • tuinhuisjes, serres of koude bakken dienen geplaatst op ten minste 70cm van de perceelgrens
 • bestaande constructies, op datum van 13 juni 2004, blijven bestaan
 • nieuwe constructies via toestemming van toezichter


Voor de gebruikers van een volkstuin voorzien van een tuinhuis, eigendom van de vzw, geldt:


 • voor het nieuwe tuinhuis wordt een eenmalige vergoeding betaald die onder geen enkele voorwaarde kan teruggevorderd worden.
 •  het tuinhuis wordt nooit eigendom van de tuinder
 • er mag aan het tuinhuis NIETS veranderd worden qua vorm, oppervlakte of uitzicht. Aanbouwen is verboden.
 • u dient het tuinhuis te onderhouden op de wijze van een goede huisvader.
 • de maximum oppervlakte van tuinhuis, verharding, gazon en serre samen is 25 m²
 • bij gelijk welk probleem van/aan het tuinhuis dient de opzichter ingelicht te worden.
 • per tuin wordt slechts één tuinhuis toegestaan


7. De bomen die aangeplant worden moeten van het type laagstam of dwergvorm zijn en mogen in geen geval hinder veroorzaken voor andere tuinders; desgevallend dienen ze gesnoeid of verwijderd te worden. De afstand tot de tuinscheiding moet minimum 1m bedragen.

8. Het houden van neerhofdieren is niet toegestaan met uitzondering van maximum4 kippen per tuin, echter zonder haan. Ander pluimvee zoals eenden, ganzen of kalkoenen enz. mogen dus niet gehouden worden op de volkstuinen. De kippen mogen niet vrij rondlopen op de volkstuin maar in een daartoe voorziene loopruimte of hok.

9. Het perceel, het tuinhuis en de serre dient het jaar door verzorgd en onkruidvrij gehouden. Afval wordt zo veel mogelijk gecomposteerd. Hagen en afspanningen aangrenzend aan het perceel dienen door de tuinder onderhouden. De tuin mag geen opslagplaats zijn van restafval. De toezichters en de bestuurders van de vzw Volkstuinen district Deurne hebben te allen tijde het recht om de percelen te bezoeken en te keuren. Het niet navolgen hiervan zal altijd een reden kunnen zijn tot opzeg van de huur.

10. De vzw Volkstuinen district Deurne neemt geen bewakingsplicht op zich en wijst bij voorbaat alle aansprakelijkheid bij inbraak, beschadiging, brand, verlies of diefstal van de hand. In deze gevallen dient u eventueel zelf aangifte bij de politie te doen. Bij ongevallen kan de vzw niet verantwoordelijk gesteld worden.

11. De leden dienen in het bijzonder rekening te houden met:


 • distelverwijdering vóór 1 juni van ieder jaar
 • het gebruik van ecologisch verantwoorde onkruid- of insectenbestrijdende middelen
 • het verdelgen van coloradokevers bij de teelt van aardappelen
 •  het verbod om afval te verbranden op de tuin, open vuur is niet toegestaan
 • het verbod om bijkomende kunststof afsluitingen te plaatsen tegen de bestaande scheiding


12. De toelating tot het bezit van een volkstuin wordt onmiddellijk door het dagelijks bestuur ingetrokken, zonder vergoeding of schadeloosstelling, indien de gebruiker:


 • verhuist of zijn adres wijzigt naar een plaats buiten de Stad Antwerpen
 • zich schuldig maakt aan diefstal bij een medegebruiker
 • abnormaal en/of storend sociaal gedrag vertoont
 • onrechtmatig een ander perceel in gebruik neemt
 • opzettelijke beschadiging toebrengt aan het perceel van een medegebruiker


Laatst aangepast op 21-02-2019Volkstuinen Deurne